ANATA BOLIVIA Gira por Japón 201516 Jun. 2015 19:00 Omuta Bunka Kaikan
18 Jun. 2015 18:30 Kamo Bunka Kaikan
19 Jun. 2015 18:30 Nagaoka-shiritsu Gekijo
21 Jun. 2015 14:00 Fuji-shi Bunka Kaikan
23 Jun. 2015 18:30 Kakegawa-shi Shogai Gakushu Center
24 Jun. 2015 18:30 Okazaki Shimin Kaikan
25 Jun. 2015 18:30 Kakogawa Shimin Kaikan
26 Jun. 2015 18:30 Himeji-shi Bunka Center
28 Jun. 2015 14:00 Ueda-shi Koryu Bunka Geijutsu Center
29 Jun. 2015 18:30 Act City Hamamatsu
30 Jun. 2015 18:30 Nihon Tokushu Togyo Shimin Kaikan
1 Jul. 2015 18:30 Nagaragawa Kokusai Kaigijo
3 Jul. 2015 18:30 Ichinomiya Shimin Kaikan
5 Jul. 2015 14:00 Aiplaza Toyohashi
7 Jul. 2015 14:00
18:30
Orix Theater
8 Jul. 2015 18:30 Nara-ken Kashihara Bunka Kaikan
10 Jul. 2015 18:30 Kobe Kokusai Kaikan
11 Jul. 2015 18:30 Bunka Parc Joyo
12 Jul. 2015 14:00 Moriyama Shimin Hall
13 Jul. 2015 18:30 Hiroshima University Satake Memorial Hall
15 Jul. 2015 18:30 Yokosuka Geijutsu Gekijo
16 Jul. 2015 18:30 Wako Shimin Bunka Center

- INTEGRANTES -
Hiroyuki Akimoto
Walter Chumacero
Salomon Rios
Juan Carlos Mamani
Rafael Poma
Rodrigo Rojas